Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Els Jacobs Uitvaartonderneming uitdrukkelijk afgewezen.
Els Jacobs Uitvaartonderneming biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site

Els Jacobs Uitvaartonderneming streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Els Jacobs Uitvaartonderneming wijst echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules.
Els Jacobs Uitvaartonderneming aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel Els Jacobs Uitvaartonderneming alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Els Jacobs Uitvaartonderneming worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Els Jacobs Uitvaartonderneming dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Els Jacobs Uitvaartonderneming onderhouden en Els Jacobs Uitvaartonderneming heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Els Jacobs Uitvaartonderneming geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Els Jacobs Uitvaartonderneming dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Els Jacobs Uitvaartonderneming.

Virussen

Els Jacobs Uitvaartonderneming garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Privacy & Persoonsgeheime informatie

Els Jacobs Uitvaartonderneming respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Wij verklaren géén persoonsgebonden informatie omtrent het gebruik van onze website te verzamelen. Ten behoeve van de analyse van het gebruik van de website wordt uitsluitend gebruik gemaakt van statistische gegevens zoals bezoekersaantal en aantal keer bezocht. Historie informatie wordt niet verzamelend en evenmin opgeslagen.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken accepteert u dat Els Jacobs Uitvaartonderneming noch de producent op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade.